Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti - 25.05.2022

Vitajte na stránke https://crash-gambling.net (ďalej len "stránka"). Chápeme, že súkromie na internete je pre používateľov našich stránok dôležité, najmä pri obchodovaní. Toto vyhlásenie upravuje naše zásady ochrany osobných údajov vo vzťahu k používateľom stránok ("návštevníci"), ktorí ich navštívia bez obchodovania, a k návštevníkom, ktorí sa zaregistrujú na obchodovanie na stránkach a využívajú rôzne služby, ktoré ponúka Crash-Gambling.net (spoločne ďalej len "služby") ("oprávnení zákazníci").

"Osobne identifikovateľné informácie"

sa vzťahuje na akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, vrátane, ale nielen, mena, adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy, finančných profilov, čísla sociálneho poistenia a informácií o kreditnej karte. Osobne identifikovateľné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sa zhromažďujú anonymne (t. j. bez identifikácie konkrétneho používateľa), ani demografické informácie, ktoré nie sú spojené s identifikovanou osobou.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

Od všetkých našich návštevníkov môžeme zhromažďovať základné informácie o používateľskom profile. Od našich Autorizovaných zákazníkov zhromažďujeme tieto ďalšie informácie: mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy Autorizovaných zákazníkov, charakter a veľkosť podniku a charakter a veľkosť reklamného inventára, ktorý Autorizovaný zákazník zamýšľa kúpiť alebo predať.

Ktoré organizácie zhromažďujú informácie?

Okrem nášho priameho zhromažďovania informácií môžu tieto informácie od našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov zhromažďovať aj naši dodávatelia služieb tretích strán (napríklad spoločnosti vydávajúce kreditné karty, zúčtovacie centrá a banky), ktorí môžu poskytovať napríklad úverové, poistné a depozitné služby. Nemáme kontrolu nad tým, ako tieto tretie strany používajú tieto informácie, ale žiadame ich, aby zverejnili, ako používajú osobné údaje, ktoré im poskytli Návštevníci a Oprávnení zákazníci. Niektoré z týchto tretích strán môžu byť sprostredkovateľmi, ktorí pôsobia len ako články distribučného reťazca a poskytnuté informácie neukladajú, neuchovávajú ani nepoužívajú.

Ako stránka používa informácie umožňujúce osobnú identifikáciu?

Osobne identifikovateľné údaje používame na prispôsobenie stránky, na poskytovanie vhodných ponúk služieb a na plnenie požiadaviek na nákup a predaj na stránke. Návštevníkom a Autorizovaným zákazníkom môžeme posielať e-mail o možnostiach výskumu alebo nákupu a predaja na Stránke alebo o informáciách týkajúcich sa predmetu Stránky. Osobné údaje môžeme použiť aj na kontaktovanie Návštevníkov a Autorizovaných zákazníkov v reakcii na konkrétne otázky alebo na poskytnutie požadovaných informácií.

S kým sa môžu informácie zdieľať?

Osobne identifikovateľné údaje o autorizovaných zákazníkoch môžu byť zdieľané s inými autorizovanými zákazníkmi, ktorí chcú vyhodnotiť potenciálne transakcie s inými autorizovanými zákazníkmi. Súhrnné informácie o našich Návštevníkoch vrátane demografických údajov o našich Návštevníkoch a Autorizovaných zákazníkoch môžeme zdieľať s našimi pridruženými agentúrami a dodávateľmi tretích strán. Ponúkame tiež možnosť "odmietnuť" prijímanie informácií alebo kontaktovanie nami alebo akoukoľvek agentúrou konajúcou v našom mene.

Ako sa ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osoby?

Osobne identifikovateľné údaje zhromaždené spoločnosťou Crash-Gambling.net sú bezpečne uložené a nie sú prístupné tretím stranám ani zamestnancom spoločnosti Crash-Gambling.net s výnimkou vyššie uvedeného použitia.

Aké možnosti majú návštevníci k dispozícii, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a šírenie informácií?

Návštevníci a autorizovaní zákazníci sa môžu odhlásiť z prijímania nevyžiadaných informácií od nás a/alebo našich predajcov a pridružených agentúr alebo z kontaktovania nami, a to tak, že odpovedia na e-maily podľa pokynov alebo nás kontaktujú na adrese

Cookies

Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá v počítači návštevníka a ktoré prehliadač návštevníka poskytuje webovej lokalite pri každej návšteve.

Používajú sa na stránke súbory cookie?

Súbory cookie sa používajú z rôznych dôvodov. Cookies používame na získavanie informácií o preferenciách našich návštevníkov a službách, ktoré si vyberajú. Cookies používame aj na bezpečnostné účely, aby sme ochránili našich autorizovaných zákazníkov. Ak je napríklad Autorizovaný zákazník prihlásený a stránka sa nepoužíva dlhšie ako 10 minút, automaticky ho odhlási. Návštevníci, ktorí si neželajú, aby sa do ich počítačov ukladali súbory cookie, by mali pred použitím stránky https://crash-gambling.net nastaviť prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, pričom nevýhodou je, že niektoré funkcie webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookie fungovať správne.

Súbory cookie používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie a tieto súbory cookie sa môžu uložiť vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú lokalitu. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré súbory cookie sa používajú, nájdete na našej informačnej stránke o súboroch cookie.

Ako Crash-Gambling.net používa prihlasovacie údaje?

Crash-Gambling.net používa prihlasovacie údaje, okrem iného IP adresy, poskytovateľov internetových služieb a typy prehliadačov, na analýzu trendov, správu stránok, sledovanie pohybu a používania používateľa a zhromažďovanie rozsiahlych demografických informácií.

Akí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným údajom návštevníkov a/alebo autorizovaných zákazníkov na stránke?

Crash-Gambling.net uzavrela a bude naďalej uzatvárať partnerstvá a iné pridruženia s mnohými predajcami. Takíto predajcovia môžu mať prístup k určitým Osobným údajom na základe potreby vedieť, aby vyhodnotili oprávnenosť Autorizovaných zákazníkov na poskytovanie služieb. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ich zhromažďovanie alebo používanie týchto informácií. Zverejňovanie Osobne identifikovateľných údajov na účely dodržiavania zákona. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme, aby sme vyhoveli súdnemu príkazu alebo predvolaniu alebo žiadosti orgánu činného v trestnom konaní o zverejnenie informácií. Osobne identifikovateľné informácie zverejníme aj vtedy, ak je to primerane potrebné na ochranu bezpečnosti našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov.

Ako stránka zabezpečuje osobné údaje?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našimi bezpečnostnými zásadami a postupmi. K osobným údajom našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov má prístup len obmedzený počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí majú k dispozícii heslo, aby získali prístup k týmto informáciám. Pravidelne vykonávame audit našich bezpečnostných systémov a procesov. Citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet alebo čísla sociálneho zabezpečenia, sú chránené šifrovacími protokolmi, ktoré sú zavedené na ochranu informácií odosielaných cez internet. Aj keď prijímame komerčne primerané opatrenia na udržiavanie bezpečnej stránky, elektronická komunikácia a databázy sú vystavené chybám, neoprávneným zásahom a vlámaniu a nemôžeme zaručiť, že k takýmto udalostiam nedôjde, a za takéto udalosti nenesieme voči Návštevníkom alebo Autorizovaným zákazníkom zodpovednosť.

Ako môžu návštevníci opraviť nepresnosti v osobne identifikovateľných údajoch?

Návštevníci a oprávnení zákazníci nás môžu kontaktovať, aby sme aktualizovali ich osobné údaje alebo opravili nepresnosti, a to e-mailom na adrese [email protected].

Môže návštevník vymazať alebo deaktivovať osobné identifikačné údaje zhromaždené na stránke?

Návštevníkom a oprávneným zákazníkom poskytujeme mechanizmus na vymazanie/deaktiváciu osobných údajov z databázy Webovej lokality kontaktovaním. Kvôli zálohovaniu a záznamom o vymazaní však môže byť nemožné vymazať záznam Návštevníka bez toho, aby sa zachovali niektoré zvyšné informácie. Jednotlivec, ktorý požiada o deaktiváciu Osobne identifikovateľných informácií, bude mať tieto informácie funkčne vymazané a my nebudeme predávať, prenášať ani používať Osobne identifikovateľné informácie týkajúce sa tohto jednotlivca žiadnym spôsobom do budúcnosti.

Vaše práva

Toto sú zhrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov

  • Právo na prístup
  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo namietať proti spracovaniu
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • Právo odvolať súhlas

Čo sa stane, ak sa zmenia zásady ochrany osobných údajov?

O zmenách našich zásad ochrany osobných údajov budeme informovať našich návštevníkov a autorizovaných zákazníkov zverejnením takýchto zmien na webovej lokalite. Ak však meníme naše zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zverejnenie Osobných údajov, o ktorých zverejnenie Návštevník alebo Oprávnený zákazník predtým požiadal, budeme kontaktovať takéhoto Návštevníka alebo Oprávneného zákazníka, aby sme mu umožnili zabrániť takémuto zverejneniu.

Odkazy:

https://crash-gambling.net obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že kliknutím na niektorý z týchto odkazov sa presúvate na inú webovú stránku. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov na týchto prepojených webových stránkach, pretože ich zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich.

Bruce Baxter
AutorBruce Baxter

Bruce Baxter je odborným autorom v odvetví iGaming s osobitným zameraním na havarijné hazardné hry. S viac ako desaťročnými skúsenosťami v tejto oblasti si Bruce vyvinul hlboké pochopenie najnovších trendov a vývoja vo svete online hazardných hier. Je autorom mnohých článkov, blogových príspevkov a výskumných prác na túto tému.

sk_SKSlovak