Podmienky používania

Dátum účinnosti - 25.05.2022

Tieto podmienky upravujú váš prístup k celému obsahu, produktu a službám dostupným na webovej stránke https://crash-gambling.net (ďalej len "služba"), ktorú prevádzkuje spoločnosť Crash-Gambling.net (ďalej len "my", "nás" alebo "naša").

Váš prístup k našim službám je podmienený vaším súhlasom, bez akýchkoľvek zmien, so všetkými podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente a so všetkými ostatnými prevádzkovými pravidlami a zásadami, ktoré sme zverejnili a ktoré môžeme priebežne zverejňovať.

Pred prístupom k našim službám alebo ich používaním si pozorne prečítajte túto zmluvu. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti našich služieb súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok Zmluvy, nemôžete pristupovať k našim službám ani ich používať.

Duševné vlastníctvo

Táto zmluva neprevádza z nás na vás žiadne naše duševné vlastníctvo ani duševné vlastníctvo tretích strán a všetky práva, nároky a záujmy k takémuto vlastníctvu zostávajú (ako medzi stranami) výlučne vo vlastníctve Crash-Gambling.net a jeho poskytovateľov licencií.

Služby tretích strán

Pri používaní Služieb môžete používať služby, produkty, softvér, vložené súbory alebo aplikácie tretích strán ("Služby tretích strán").

Ak používate akékoľvek služby tretích strán, beriete na vedomie, že:

  • Akékoľvek používanie služieb tretích strán je na vaše vlastné riziko a my nenesieme zodpovednosť za webové stránky alebo služby tretích strán.
  • Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním takéhoto obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na takýchto webových stránkach alebo službách alebo prostredníctvom nich.

Účty

Ak si používanie niektorej časti našich služieb vyžaduje účet, súhlasíte s tým, že nám pri registrácii účtu poskytnete úplné a presné informácie.

Za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia v rámci vášho účtu, nesiete výhradnú zodpovednosť. Ste zodpovední za aktualizáciu informácií o svojom účte a za bezpečnosť svojho hesla.

Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu, ktorý používate na prístup k Službe. Nesmiete zdieľať ani zneužívať svoje prístupové údaje. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo po zistení akéhokoľvek iného porušenia bezpečnosti.

Ukončenie

Môžeme kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k všetkým našim službám alebo k ich časti, a to z dôvodu alebo bez dôvodu, s oznámením alebo bez oznámenia, s okamžitou platnosťou.

Ak si želáte ukončiť túto zmluvu alebo svoj účet na Crash-Gambling.net, môžete jednoducho prestať používať naše služby.

Všetky ustanovenia zmluvy, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Naše služby sú poskytované "AKO SÚ" a "AKO SÚ DOSTUPNÉ". Crash-Gambling.net a jej dodávatelia a poskytovatelia licencií sa týmto zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia. Spoločnosť Crash-Gambling.net ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencií neposkytujú žiadnu záruku, že naše služby budú bezchybné alebo že prístup k nim bude nepretržitý alebo neprerušovaný. Beriete na vedomie, že si z našich služieb sťahujete alebo inak získavate obsah alebo služby prostredníctvom nich na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko.

Právomoc a rozhodné právo

Pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluva a akýkoľvek prístup k našim službám alebo ich používanie sa riadi zákonmi .

Príslušným súdom pre všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou a akýmkoľvek prístupom k našim službám alebo ich používaním budú štátne a federálne súdy nachádzajúce sa v .

Zmeny

Crash-Gambling.net si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto podmienky kedykoľvek upraviť alebo nahradiť.

Ak vykonáme zmeny, ktoré sú podstatné, oznámime vám to zverejnením na našej webovej lokalite alebo zaslaním e-mailu či iného oznámenia pred nadobudnutím účinnosti zmien. V oznámení uvedieme primeranú lehotu, po ktorej nové podmienky nadobudnú účinnosť.

Ak nesúhlasíte s našimi zmenami, mali by ste prestať používať naše služby v rámci určenej výpovednej lehoty alebo po nadobudnutí účinnosti zmien.

Vaše ďalšie používanie našich služieb bude podliehať novým podmienkam.

Bruce Baxter
AutorBruce Baxter

Bruce Baxter je odborným autorom v odvetví iGaming s osobitným zameraním na havarijné hazardné hry. S viac ako desaťročnými skúsenosťami v tejto oblasti si Bruce vyvinul hlboké pochopenie najnovších trendov a vývoja vo svete online hazardných hier. Je autorom mnohých článkov, blogových príspevkov a výskumných prác na túto tému.

sk_SKSlovak